Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden T4Change B.V.

Definities

In de algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. T4Change B.V: de gebruiker van de algemene voorwaarden, hierna te noemen provider.
Relatie: de wederpartij van de gebruiker, T4Change B.V.

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

1. Algemeen

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten waarbij T4Change B.V.-diensten en producten levert tussen provider en relatie, waarop de provider deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met provider, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Provider en relatie zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen

 

2. Offertes

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven in de offerte
 2. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de relatie is verstrekt. De provider staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt
 3. Alle in deze offerte genoemde bedragen zijn geheel vrijblijvend, in EUR en exclusief BTW. Prijzen kunnen wijzigen als gevolg van veranderingen in een wisselkoers
 4. Provider is eerst dan aan een opdracht gebonden, nadat deze schriftelijk door haar is bevestigd
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten

 

3. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst provider uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven
 2. Provider zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, in voorkomend geval in overeenstemming met de met cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures, en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren
 3. Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens de planning te laten verlopen, verstrekt de relatie tijdig alle documenten en gegevens die de provider nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van gegevens van de eigen organisatie van de relatie, die bij de werkzaamheden van de provider benodigd zijn

 

4. Personeel

 1. Provider wijst binnen haar organisatie een contactpersoon aan die verantwoordelijk is voor goed overleg met de relatie
 2. Provider kan in overleg met de relatie de naam van de contactpersoon wijzigen indien dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten werkzaamheden niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Wijziging van de contactpersoon kan ook op verzoek van de relatie plaatsvinden na overleg met de provider
 3. Het is de relatie niet toegestaan tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van T4Change B.V. in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken of met dit personeel onderhandelen over indiensttreding, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van T4Change B.V. Onder werknemers van T4Change B.V. worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van T4Change B.V. of van één van de aan T4Change B.V. gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van T4Change B.V. of van één van de aan T4Change B.V. gelieerde ondernemingen waren

 

5. Tarieven en kosten

 1. Met betrekking tot de tarieven staat in de offerte aangegeven of daarin zijn begrepen de kosten van ontwerp, de reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdracht gebonden kosten. Voorzover deze kosten niet zijn inbegrepen worden ze afzonderlijk op de offerte vermeld
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard
 3. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd en dienen derhalve daarmee verhoogd te worden

 

6. Betalingsvoorwaarden

 1. De tarieven en kosten zoals in artikel 5 genoemd worden per maand in rekening gebracht tenzij hiervan nadrukkelijk wordt afgeweken in de overeenkomst
 2. T4Change B.V. zal voor elk door relatie verschuldigd bedrag een factuur sturen. De betalingstermijn van deze factuur is dertig dagen na factuurdatum, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de overeenkomst
 3. Bij een niet tijdige betaling is relatie, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, voorts gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus
 4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval relatie in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van relatie wordt gelegd, relatie in liquidatie treedt of wordt ontbonden dan wel overlijdt
 5. In bovenstaande gevallen heeft T4Change B.V. voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor relatie die hierdoor mocht ontstaan

 

7. Wijziging van de opdracht

 1. De relatie aanvaardt dat de uitvoering van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijzigingen de overeengekomen tarieven of kostenvergoedingen beïnvloeden, zal de provider dit de relatie zo spoedig mogelijk schriftelijk melden. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of de opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de relatie, leidt tot meerwerk, ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht, zal dit als een aanvullende opdracht schriftelijk worden bevestigd

 

8. Duur van de opdracht

 1. De opdracht wordt aangegaan voor een periode als door partijen overeengekomen. Indien geen bepaalde termijn is overeengekomen geldt een duur van een 1/2 jaar. De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend verlengd met één maand, tenzij relatie of provider de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor het einde van de betreffende periode
 2. Indien de opdracht strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een minimumtermijn van twaalf maanden met een stilzwijgende verlenging met telkens 12 maanden, behoudens opzegging tegen het einde van een termijn met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden

 

9. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

 1. Partijen kunnen de opdracht voortijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op compensatie voor de resterende contractduur, waarbij het tot dan toe gemiddeld maand-declaratiebedrag van de laatste 2 volledige maanden als uitgangspunt wordt gehanteerd
 2. Provider mag van zijn recht tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als, ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken en haar niet zijn aan te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Provider behoudt daarbij de aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de relatie de resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt zullen deze niet in rekening worden gebracht
 3. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten

 

10.  Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, software, werken, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij T4Change B.V. of diens licentiegevers
 2. Relatie verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal relatie de software of andere materialen of werken niet verveelvoudigen of openbaar maken. Deze gebruiksrechten zijn niet exclusief tenzij expliciet en schriftelijk anders overeengekomen is
 3. De in het vorige lid verstrekte gebruiksrechten zijn niet overdraagbaar. Het is relatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van T4Change B.V. niet toegestaan de werken en dragers waarop deze zijn vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de werken uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever gebruikt
 4. Het is relatie niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen
 5. Het is T4Change B.V. toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien T4Chang B.V. door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het de relatie niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken

 

11. Geheimhouding/ verwerking persoonsgegeven

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst
 2. T4Change B.V. zal geen kennisnemen van data die de relatie opslaat en/of verspreidt via de systemen van T4Change B.V., tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of T4Change B.V. daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal T4Change B.V. zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt
 3. T4Change B.V. zal persoonsgegevens die worden gegenereerd of verwerkt in het kader van de opdracht niet anders verwerken dan in opdracht van de relatie, tenzij de wet anders voorschrijft. Relatie vrijwaart T4Change B.V. tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met (de verwerking van) deze gegevens. Relatie aanvaardt de taken en verantwoordelijkheden van ‘verantwoordelijke’ als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en vrijwaart T4Change B.V. van die verplichtingen. Relatie zal daartoe alle verplichtingen nakomen die de wet aan de verantwoordelijke oplegt

 

12. Eigendomsvoorbehoud

 1. Zo lang relatie geen volledige betaling van het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van T4Change B.V.
 2. In geval relatie enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover T4Change B.V. niet nakomt is T4Change B.V. zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen onder zich te nemen totdat relatie aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, onverminderd het recht van T4Change B.V. op vergoeding van schade, gederfde winst en interest en/of ontbinding

 

13. Aansprakelijkheid

 1. Provider is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door provider van de zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap waarop in het kader van de overeenkomst mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkoming wordt beperkt tot het bedrag van de maanddeclaratie dat provider voor haar werkzaamheden in het kader van deze overeenkomst heeft ontvangen. Eventuele aanspraken van de relatie in hier bedoelde zin dienen binnen één maand na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de relatie zijn rechten heeft verwerkt
 2. Aansprakelijkheid van de provider voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. De relatie vrijwaart de provider voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de relatie aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door de provider geleverde diensten, behoudens indien en voor zover de relatie bewijst dat de schade is veroorzaakt door provider geleverde diensten
 3. De provider is geen schadevergoeding of garantie verschuldigd aan de relatie wanneer de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt verhinderd of vertraagd

 

14. Overmacht

 1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de IT infrastructuur, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat T4Change B.V. door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van T4Change B.V. kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding

 

15. Slotbepalingen

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de rechtbank Gelderland
 3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven
 4. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen om uw vragen te beantwoorden.Ik geef toestemming om mijn gegevens te verwerken op de manier zoals omschreven in de privacy verklaringIk geef toestemming om mijn gegevens te verwerken op de manier zoals omschreven in de privacy verklaring